Aquesta funcionalitat permet comprovar si la declaració informativa dels documents que s'han formalitzat en escriptura pública, referits a autoliquidacions relatives a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats o bé a l'impost sobre successions i donacions, ja ha estat tramesa a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per part de la notaria corresponent.

En cas que, efectivament, de la consulta a través de la funcionalitat se'n desprengui que la declaració informativa ja ha estat tramesa a l'ATC, no caldrà adjuntar, durant la tramitació telemàtica de l'autoliquidació, la còpia escanejada del document notarial on consta l'acte que origina el tribut.

Referència normativa: 
Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres. A la disposició addicional 2 s'estableix l’obligació dels notaris amb destinació a Catalunya, de trametre, per via telemàtica, una declaració informativa resum de l’escriptura.