Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Hi ha una gran diversitat d'operacions subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. S'agrupen en tres  modalitats: transmissions patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentats.