L’impost sobre successions i donacions grava les adquisicions efectuades per persones físiques derivades de qualsevol dels diferents títols successoris reconeguts a la normativa sobre successions (Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions), entre els que cal destacar el d’hereu, legatari, legitimari, fideïcomissari, etc.

Quan aquesta adquisició la realitza una persona jurídica (societat, fundació, etc.), l’operació tributa per l’impost sobre societats.

Són subjectes passius de l’impost i venen obligats al seu pagament les persones causahavents, és a dir, aquelles que han rebut algun bé o dret en l’herència per qualsevol dels títols successoris regulats a la normativa.