L’impost sobre successions i donacions grava les adquisicions per persones físiques derivades de qualsevol negoci jurídic realitzat entre persones vives a títol gratuït. Juntament amb la donació, també queden gravades per l'impost les operacions següents:
-La condonació de deutes realitzada amb ànim de liberalitat.
-La renúncia de drets a favor d'una persona determinada.
-L'assumpció de deutes amb alliberament de l'anterior deutor.
-El desistiment en judici o arbitratge a favor de l'altra part realitzat amb ànim de liberalitat.
-La prestació econòmica derivada de contractes d'assegurança sobre la vida, quan la persona beneficiària no és la persona contractant. 

Quan aquestes operacions la realitza una persona jurídica (societat, fundació, etc.) tributen per l'impost sobre societats.

Són subjectes passius de l’impost i venen obligats al seu pagament les persones donatàries o aquelles que han estat afavorides per l'operació.