L’impost sobre successions i donacions grava la percepció de quantitats per part de les persones físiques beneficiàries de contractes d'assegurança sobre la vida, quan la persona contractant és distinta de la beneficiària.

Són subjectes passius de l’impost i n'estan obligats al pagament les persones beneficiàries de l'assegurança.