L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és un tribut de caracter personal i directe que grava, segons els principis d'igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d'acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars.

Es tracta d'un impost de l'Estat cedit parcialment a Catalunya, i sobre el qual aquesta pot regular l'escala autonòmica aplicable a la base liquidable general; les deduccions per circumstàncies personals i familiars, així com per inversions no empresarials i per aplicació de rendes; i els augments o les disminucions dels percentatges de la deducció per adquisició de l'habitatge habitual.

En relació amb aquesta regulació, Catalunya ha establert la tarifa i les deduccions que s'exposen a continuació.