L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

Actualment s'està tramitant l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic (DOGC núm. 7426, de 03.08.2017), en relació amb  l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.