Els ingressos derivats d’aquest impost estan afectats a dotar el Fons per a la protecció de l’ambient atmosfèric, creat per la Llei 22/1983, del 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, al Programa de vigilància i control ambiental atmosfèric a la indústria i a mesures compensatòries de la contaminació atmosfèrica.

El subjecte passiu està obligat a presentar l’autoliquidació per a cada una de les instal·lacions en què duu a terme les activitats gravades, i a efectuar-ne l’ingrés corresponent en les condicions i els terminis que s’estableixen en el Decret 178/2015, de 4 d'agost (DOGC núm. 6929, de 06/08/2015), pel qual s’aprova el reglament de l’impost:

- Cal presentar el model d’autoliquidació i ingressar l’import corresponent entre l’1 i el 20 d’abril de l’any següent de la meritació de l’impost i, en cas de cessament de l’activitat, en el termini d’un mes des de la data en què es produeix aquest cessament.

- L’ingrés del deute tributari s’ha d’efectuar, juntament amb la presentació de l’autoliquidació, per via telemàtica.

  • Declarar l'impost