Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Impost sobre grans establiments comercials.

L’impost s'ha d'autoliquidar amb el model 910.

L'impost es merita el 31 de desembre de cada any, llevat dels casos de tancament de l’establiment, en què l’impost es merita en la data de tancament.

Els subjectes passius estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 20 del mes de febrer següent a la data de meritació de l’impost.

Normativa aplicable: la regulació de l'impost continguda en el capítol V de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, i en les normes que el despleguen.