El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat quan l’obertura de l’establiment es produeix en una data posterior a l’1 de gener, cas en el qual el període impositiu comprèn des de la data d’obertura fins al 31 de desembre del mateix any; i en el cas de tancament de l’establiment, en què el període impositiu comprèn des de l’1 de gener fins a la data de tancament.

Excepcionalment, l’exercici de 2017 de l’impost sobre grans establiments comercials consta de dos períodes impositius:

a) El període impositiu comprès entre l’1 de gener i el 31 de març de 2017, per a la liquidació del qual és aplicable la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l’impost sobre grans establiments comercials, i les normes que la despleguen.

b) El període impositiu comprès entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2017, en què és aplicable la regulació de l’impost continguda en el capítol V de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, i en les normes que el despleguin.

Per a la liquidació de l’impost, mitjançant padró, corresponent al primer període de l’exercici del 2017, l’Administració tributària ha d’efectuar el prorrateig que correspongui.