1. Són subjectes passius, en qualitat de contribuents, les persones físiques o jurídiques, i també les entitats que sense tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que siguin titulars d’un o més dels establiments subjectes a l’impost.

2. Tenen la consideració de titular d’establiment comercial les persones físiques o jurídiques, i també les entitats que sense tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat susceptible d’imposició definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general, que duguin a terme de manera directa l’activitat comercial o de prestació de serveis subjecte a l’impost. En el cas de grans establiments comercials territorials col·lectius, ho és la persona titular de la llicència comercial o assimilable.

En cas que hi hagi més d’un propietari de la totalitat dels locals integrants del gran establiment comercial territorial col·lectiu, el conjunt té, als efectes d’aquest impost, la consideració d’unitat econòmica, en els termes que estableix la normativa tributària general aplicable als tributs propis.

3. És responsable subsidiari de l’impost el titular del dret de propietat del bé immoble en què està situat l’establiment o de qualsevol altre dret real sobre el bé immoble.