L’impost es merita el 31 de desembre de cada any, llevat dels casos de tancament de l’establiment, en què l’impost es merita en la data de tancament.

Els subjectes passius estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés corresponent entre els dies 1 i 20 del mes de febrer següent a la data de meritació de l’impost.

El model d’autoliquidació és el 910.