1. Constitueix el fet imposable de l'impost l'impacte mediambiental derivat de la utilització de grans superfícies amb finalitats comercials. 

2. A aquests efectes, s’entén per utilització de grans superfícies amb finalitats comercials l que duen a terme els establiments següents:

a) Grans establiments comercials territorials individuals dedicats a la venda al detall que disposen d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats.

b) Grans establiments comercials territorials col·lectius, integrats per un conjunt d’establiments en què es duen a terme activitats comercials, que disposen d’una superfície de venda igual o superior als 2.500 metres quadrats. Són grans establiments comercials territorials col·lectius els centres comercials, les galeries comercials i els recintes comercials definits en el Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.

c) Grans establiments comercials que disposen d’una superfície de venda igual o superior a 1.300 metres quadrats que estiguin situats fora de la trama urbana consolidada o, en el cas que aquesta no estigui definida, estiguin situats fora del nucli històric i dels seus eixamples.

3. L’establiment que no compleixi el requisit de superfície mínima assenyalat en cada cas resta subjecte a l’impost quan, a conseqüència d’una ampliació, iguali o superi els 2.500 o 1.300 metres quadrats de superfície, respectivament.

4. Als efectes d’aquest impost, la superfície de venda és la superfície total dels llocs on s’exposen les mercaderies amb caràcter habitual i permanent, o destinats a aquesta finalitat amb caràcter eventual o periòdic i a la qual pot accedir la clientela per a efectuar les compres; els espais interns destinats al trànsit de persones; la superfície de la zona de caixes; la superfície compresa entre aquesta zona i les portes de sortida i les dedicades a activitats de prestació de serveis, i la superfície ocupada pels venedors darrere del taulell, a la qual no té accés el públic. 

5. Als efectes d’aquest impost, no es consideren dins de trama urbana consolidada les concentracions comercials.

Exempcions

Estan exempts de l’impost els mercats municipals.