• Obtenció de la base imposable si es disposa d'instruments de comptatge de vehicles

  • Obtenció de la base imposable en altres casos

  • Mínim exempt i base liquidable

  • Tipus de gravamen

  • Quota tributària