L’impost sobre les begudes ensucrades envasades és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar el consum de begudes ensucrades envasades per raó dels efectes que tenen en la salut de la població i té com a finalitat principal incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

L'impost, creat per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 7340, de 30.03.2017), entra en vigor a partir de l’1 de maig de 2017, d'acord amb el que estableix el Decret llei 2/2017, de 4 d'abril, pel qual es modifica l'entrada en vigor de l'impost sobre begudes ensucrades envasades i s'estableix una regla de determinació de la tarifa aplicable de l'impost sobre les estades en establiments turístics (DOGC núm. 7345, de 6 d’abril).

La llei que aprova l'impost va entrar en vigor l'1 de maig de 2017.

  • Declarar l'impost