Amb la finalitat exclusiva de contribuir a finançar les activitats de previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació i formació en matèria de protecció civil, s'estableix un gravamen sobre els elements patrimonials afectes a les activitats de les quals pugui derivar l'activació de plans de protecció civil i que estiguin situats en el territori de Catalunya. El producte de la recaptació d'aquest gravamen està destinat íntegrament a finançar les activitats esmentades.

  • Declarar el gravamen