Les persones obligades tributàries poden actuar davant l’Administració en el seu propi nom i representació o mitjançant una tercera persona, designada com a representat.

  • Mitjans per atorgar la representació

  • Conceptes per als quals es pot tramitar la representació telemàticament

  • Contingut dels documents d'atorgament de la representació