El recurs de reposició és un recurs potestatiu que s'interposa amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa. Ara bé, si la persona interessada presenta un recurs de reposició, no pot presentar una reclamació economicoadministrativa fins que el recurs no hagi estat resolt de manera expressa, o fins que es pugui considerar desestimat per silenci administratiu. 

Quan en el termini establert per recórrer s'hagin interposat recurs de reposició i reclamació economicoadministrativa que tinguin com a objecte el mateix acte, es trametrà el presentat en primer lloc i es declararà inadmissible el segon.

  • Actes que es poden recórrer

  • Tramitació i terminis

  • Suspensió de l'acte impugnat