La reclamació economicoadministrativa és un mitjà d'impugnació dels actes administratius de caràcter tributari incompatible amb el recurs de reposició. En conseqüència, si la persona interessada opta per interposar un recurs de reposició no pot presentar una reclamació economicoadministrativa fins que el recurs no hagi estat resolt de manera expressa, o fins que es pugui considerar desestimat per silenci administratiu. 

Avís: per a una correcta identificació de l’acte administratiu objecte d’impugnació, cal adjuntar a l’escrit d’interposició de recurs o reclamació una còpia de l’acte que es vol recórrer.

  • Òrgans competents

  • Actes que es poden recórrer

  • Tramitació de la reclamació

  • Suspensió de l'acte impugnat