La recaptació tributària consisteix en l'exercici de les funcions administratives conduents al cobrament dels deutes tributaris. La gestió d'aquesta funció de recaptació es porta a terme en dos períodes: voluntari i executiu.

  • Inici del període executiu

  • Procediment de constrenyiment

  • Termini d'ingrés per als deutes en període executiu

  • Efectes de l’inici del període executiu

  • Ajornaments i fraccionaments en període executiu