La compensació de deutes tributaris, regulada als articles 71 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i als articles 55 i següents del Reial decret 939/2005, 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, és una forma d'extinció total o parcial del deute tributari, per mitjà de la qual aquest deute de la persona obligada tributària queda compensat amb un o més crèdits reconeguts per acte administratiu a favor d'aquesta persona.

Aquesta compensació es pot realitzar a instància de la persona obligada tributària o bé d'ofici per part de l'Administració.

  • Compensació a instància de la persona obligada tributària

  • Compensació d'ofici per l'Administració