D'acord amb el que preveuen els articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, així com la normativa específica de cada tribut, en general, es pot demanar d'ajornar o fraccionar el pagament d'un deute tributari en el cas que existeixin dificultats de tresoreria transitòries.

Per sol·licitar l'ajornament o fraccionament del deute, cal presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació necessària per identificar el deute i, en el seu cas, la garantia corresponent, junt amb la proposta d'un calendari d'ingressos i la documentació que justifiqui l'existència de dificultats econòmiques.

No s'exigeix cap tipus de garantia quan l'import total dels deutes d'un mateix deutor no superi els 30.000 euros (Ordre ECO/356/2015, d'1 de desembre).

  • Ajornaments i fraccionaments específics de successions i donacions

  • Ajornaments i fraccionaments específics de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

  • Terminis per presentar la sol·licitud

  • Lloc de presentació de la sol·licitud

  • Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

  • Efectes de la presentació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament

  • Interessos de demora

  • Conseqüències de la manca de pagament

  • Desestimació per silenci