Les adquisicions per persones físiques de béns i drets per herència, llegat o altre títol successori estan subjectes a l'impost sobre successions i donacions. 

  • Quines formes hi ha de liquidar l’impost?

  • Quina documentació cal presentar?

  • Quin termini hi ha per presentar la documentació?

  • Puc demanar cita prèvia per fer l’autoliquidació?

  • Com es calcula l'import a ingressar?

  • Autoliquidació d'una herència. Exemple