La compra d'un vehicle de segona mà a un particular està subjecta a l’impost sobre transmissions patrimonials. No obstant això, no hi ha obligació de presentar l'autoliquidació de l'impost en els supòsits següents:

a) Transmissió de ciclomotors.

b) Transmissió de vehicles de deu anys d'antiguitat o més, sempre que no es tracti d'un vehicle històric i que el seu valor, determinat d'acord amb el que disposa l'ordre per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l'impost, sigui inferior a 40.000 euros.

  • Quines formes hi ha de liquidar l’impost?

  • Quin és el valor que heu de declarar?

  • Quin és el tipus impositiu?

  • On es paga l’impost?

  • Quina documentació cal presentar?

  • Quin és el termini de pagament?

  • Hi ha servei d'atenció presencial per fer l'autoliquidació?

  • Exemple de tramitació