Condicions d'ús del servei de cita prèvia per transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

El servei es presta dins del primer mes, a comptar des de la data de l'acte o contracte, sempre que es tracti d'escriptures que continguin un màxim de vuit béns, als contribuents o als seus familiars, que cal que aportin, a més de la seva identificació, el llibre de família o el document que n'acrediti el parentiu, i la documentació necessària per liquidar el tribut. El servei no s'ofereix a professionals que actuen en nom de terceres persones.

Per utilitzar aquest servei podeu demanar cita prèvia telemàticament des d'aquest mateix web, també a través del telèfon 012, o bé presencialment a les delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya i a les oficines liquidadores que presten el servei. 

Cas específic: no s'ha de demanar cita prèvia quan es tracta de transmissions de vehicles usats.

Horari: 

— Delegacions territorials de l'Agència Tributària de Catalunya: de 8.30 a 13.30 h.
— Oficina Territorial al Barcelonès Nord: de 8.30 a 13.30 h.
— Oficina Liquidadora de l'Hospitalet de Llobregat: de 9 a 13.30 h.
— Resta d'oficines liquidadores: de 12 a 13.30 h.
— Registres mercantils, només per operacions societàries i transmissions de béns mobles i de vehicles usats: de 9 a 13.30 h.

Documentació que cal aportar:

a) DNI de la persona que compareix.

b) Còpia autèntica del document notarial, judicial, administratiu o privat, o de la declaració substitutiva on consti l'acte que origina el tribut i una còpia simple o fotocòpia d'aquest acte.

c) Quan resulti aplicable algun benefici fiscal o tipus impositiu reduït, s'ha d'aportar a més, justificació suficient que acrediti el compliment dels requisits necessaris per a la seva aplicació.

d) En cas de béns immobles: fotocòpia d’un rebut del’IBI.