Condicions d'ús del servei de cita prèvia per assegurances sobre la vida (model 652)

El servei es presta, sempre que no hagi prescrit l’obligació tributària, als contribuents o als seus familiars, que cal que aportin, a més de la seva identificació, el llibre de família o el document que n'acrediti el parentiu, i la documentació necessària per liquidar el tribut. El servei no s'ofereix a professionals que actuen en nom de terceres persones. 

  • Com es pot demanar

  • Lloc i horari del servei

  • Documentació

  • Naturalesa del servei