18/12/2018

S’ha publicat el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 304, de 18 de desembre).

El Reial decret llei  modifica el Text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (publicat al BOE 15344, de 9 de novembre), afegint un apartat 26 al seu article 45.I.B. El nou apartat 26 introdueix una exempció que afecta els contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent a què fa referència l’article 2 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU).

Aquesta norma entra en vigor el 19 de desembre de 2018. En conseqüència, els contractes d’arrendament d’habitatge als quals fa referència l’article 2 de la LAU, subscrits a partir del 19 de desembre de 2018, es troben exempts de gravamen.