16/06/2017

Avui s’ha publicat al DOGC l’Ordre VEH/117/2017, de 13 de juny, per la qual es regula l’estructura organitzativa de l’Agència Tributària de Catalunya.

D’acord amb l’Ordre, a partir d’ara, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) s’estructura, d’una banda, en els serveis centrals, integrats per les àrees i les oficines centrals i, de l’altra, en els serveis territorials, que es distribueixen en delegacions territorials i en oficines territorials.

Quant als serveis centrals, s’actualitzen les funcions de les àrees d’acord amb els àmbits competencials que desenvolupen i s’implementa un nou model de gestió basat en les bones pràctiques tributàries, que potencia el vessant assistencial i col·laboratiu respecte als contribuents i impulsa els nous models d’interrelació amb la ciutadania (increment progressiu de la tramitació telemàtica, atenció telefònica activa, canals de difusió via Twitter o YouTube).

Una de les principals novetats que introdueix el nou organigrama és la creació de tres òrgans executius centrals amb especialització funcional: les oficines centrals de gestió tributària, recaptació i inspecció. Aquestes tres noves unitats, que orgànicament depenen de la Direcció de l’Agència, s’encarreguen d’instruir els expedients administratius i d’orientar i supervisar les tasques tributàries realitzades tant per les tres delegacions com per les quinze noves oficines territorials. Així, les oficines centrals substitueixen els antics òrgans de gestió tributària, recaptació i inspecció de la Delegació Territorial a Barcelona, que se suprimeix.

Les oficines centrals estenen el seu àmbit de competència territorial a tot Catalunya, amb la finalitat d’agilitar i desburocratitzar l’aplicació dels tributs en un context on cada vegada s’utilitzen més els mitjans telemàtics i on creix la mobilitat de béns i persones.

L’Ordre comporta també un creixement orgànic en l’àmbit de la recaptació, que passa de tres serveis a sis, amb l’objectiu de dotar l’ATC de l’estructura adequada per desenvolupar eficaçment les funcions en matèria de recaptació executiva i esdevenir proveïdora de serveis a l’Administració local. Així, als serveis de Control d’Ingressos, Recaptació Executiva i Ajornaments i Fraccionaments, se’ls sumen els d’Embargaments, Recursos i Relacions amb els Tribunals i Atenció i Informació Recaptatòria.

Pel que fa als serveis territorials, les delegacions territorials a Girona, Lleida i Tarragona mantenen la seva estructura, tot i que els seus serveis de gestió tributària, recaptació i inspecció ara s’integren funcionalment en les oficines centrals.

Finalment, l’Ordre preveu el desplegament territorial de l’ATC mitjançant la creació de quinze oficines territorials amb funcions que inclouen la liquidació i comprovació dels tributs gestionats per l’Agència, així com tasques pròpies de l’àmbit de recaptació i un fort component d’informació i assistència al contribuent. Les oficines territorials estaran situades al Barcelonès Nord (Poblenou), Granollers, Manresa, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès, Figueres, la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners, la Seu d’Urgell, Reus i Tortosa.

La implementació efectiva d’aquests canvis organitzatius es farà de manera gradual i progressiva. Amb la renovació i el reforçament de la seva estructura, l’Agència Tributària de Catalunya vol fer front als reptes del nou model territorial i competencial de la hisenda catalana, d’acord amb l’actual marc legislatiu.

Aquest reforç organitzatiu, juntament amb el desplegament territorial que està duent a terme l’Agència, respon a la voluntat del Govern de dotar l’ATC dels mecanismes que li han de permetre dur a terme les funcions de recaptació executiva de gran abast que està a punt d’assumir i la gestió directa i completa dels impostos cedits per l’Estat.