15/06/2017

Avui s’ha publicat al DOGC el Decret 60/2017, de 13 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics aprovat pel Decret 129/2012, de 9 d'octubre, concretament els articles 9 i 10.

La modificació afecta la liquidació d’aquest tribut, que passarà de ser trimestral a semestral. Per tant, s’haurà de liquidar dos cops l’any:

  - de l’1 d’abril al 30 de setembre del mateix any; i
  - de l’1 d’octubre al 31 de març de l’any següent.

Així mateix, es fixen els terminis de presentació i ingrés de l’autoliquidació entre els dies 1 i 20 d’octubre per al primer període de l’any; i entre l’1 i el 20 d’abril, per al segon.

L’objectiu d’aquesta mesura és, d’una banda, adaptar l’impost a les temporades d’hivern i estiu pròpies del sector turístic; i, de l’altra, reduir el volum de càrregues administratives, ja que només s’hauran de presentar dues autoliquidacions anuals.

Així mateix, actualment s'està tramitant una modificació integral de l'impost que, amb l’objectiu de facilitar-ne la gestió, introdueix nous supòsits d’exempció, amplia la regulació dels períodes i terminis d’autoliquidació, i desplega les funcions de dues noves figures en relació amb la gestió del tribut, l’assistent tributari i l’agent col·laborador, ja previstes en la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.