El 14 de desembre passat va tenir lloc a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) una jornada de presentació dels resultats de l’estudi del tax gap a Catalunya, un projecte que s’ha dut a terme al llarg dels darrers mesos amb el suport de l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB), i que constitueix una de les mesures clau del Pla de prevenció i lluita contra el frau fiscal i foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018 de l’ATC. L’estudi, que ha estat pioner a l’Estat i un dels primers al món per a la tipologia d’impostos als quals s’aplica, ens aporta una eina clau per controlar periòdicament l’evolució del frau fiscal i ser més efectius i eficients a l’hora de combatre’l.

D’acord amb els resultats de l’estudi, la bretxa fiscal bruta va ser l’any 2014 de 789,83 milions d’euros per als quatre grans impostos que gestiona l’ATC: l’impost sobre el patrimoni (IP), el de successions i donacions (ISD), el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i el d’estades turístiques (IEET), que representen prop del 90% de la recaptació total.

Aquest tax gap equival a la diferència entre la quota impositiva que els contribuents haurien d’haver pagat i el que realment van pagar dins del període voluntari, abans de la intervenció de l’ATC amb les mesures específiques de lluita contra el frau fiscal, que des de l’any 2015 i fins al dia d’avui, han fet aflorar uns 510 milions d’euros de frau.

Concretament, tal com es pot observar a la taula de resultats agregats següent, la xifra representa el 26,53% de la recaptació potencial dels quatre impostos per a aquell any.

Taula 1. Resultats totals agregats per impost*

 

Recaptació real (RR)

Bretxa fiscal bruta (BFB)

Recaptació potencial (RP)

BFB/RP

BFB/RR

 ITPAJD

1.321,9

154,03

1.475,93

10,43%

11,65%

 ISD

395,7

277,9

673,6

41,26%

70,25%

 IP

427,9

340,9

768,7

44,34%

79,68%

 IEET

41,4

17,0

58,4

29,19%

41,22%

 Total

2.186,9

789,83

2.976,63

26,53%

36,12%

*Xifres en milions d’euros.

La bretxa fiscal es deu bàsicament a tres factors: la no autoliquidació (o non-filling), que representa l’incompliment fiscal derivat dels contribuents que no presenten autoliquidació; la infradeclaració (o under reporting), corresponent a l’incompliment derivat dels contribuents que presenten autoliquidació però no consignen correctament la seva base imposable o es beneficien il·legalment de bonificacions fiscals; i, finalment, el no pagament (o under payment), que és la bretxa deguda als contribuents que presenten autoliquidació i calculen bé la seva quota, però no liquiden les seves obligacions tributàries dins del període voluntari. A continuació es presenten les dades del tax gap en percentatges per a cada component:

 Taula 2. Resultats agregats (%) per component del tax gap

 

No autoliquidació

Infradeclaració

No pagament

 ITPAJD

0%

95,92%

4,08%

 ISD

0%

85,64%

14,36%

 IP

0,97%

97,28%

1,75%

 IEET

70,23%

29,56%

0,21%

Per a l’impost sobre el patrimoni (IP), la principal font de frau és la infradeclaració d’actius financers no declarats a l’estranger (57,83%) i de participacions empresarials no exemptes (37,9%). A l’impost de successions i donacions (ISD), el frau es deu principalment a la infradeclaració en el seu component principal, les successions, que acumula aproximadament un 81% de la bretxa fiscal bruta total de l’impost. Cal destacar també que el frau més elevat es detecta al 5è tram de base liquidable (el 58% aproximadament) per al grup II de grau de parentiu (el 78% per a donacions i el 51% per a successions). Pel que fa a l’ITPAJD, cal destacar que el frau més elevat (40%) es concentra en el fet imposable de transmissions patrimonials oneroses, concretament per a les transaccions immobiliàries, i per al quart tram de valor declarat (de més de 155.000 €). Finalment, a l’impost d’estades en establiments turístics (IEET) la major part del frau (76,61%) es deu a la no autoliquidació en els apartaments turístics.

Si ens fixem en les dades per territori, la província de Barcelona acumula el percentatge més elevat de frau fiscal respecte del total a Catalunya, tant per a l’IP com per a l’ISD i l’ITPAJD, amb el 84%, el 85% i el 77%, respectivament. La segueixen Girona, amb el 8%, el 7% i el 7%, respectivament, per als impostos esmentats, Lleida i Tarragona. Pel que fa a l’IEET, cal destacar que el 28% de la bretxa fiscal total a Catalunya es concentra únicament al municipi de Barcelona. A continuació es presenten les xifres per província:

Taula 3. Resultats agregats (%) per territori 

 

Barcelona*

Girona

Lleida

Tarragona

 IP

84%

8%

5%

4%

 ISD

85%

7%

6%

3%

 ITPAJD

77%

7%

10%

6%

 IEET

28%

72%

*Per a l’IEET, “Barcelona” es refereix només al municipi, i el 72% restant a tota la resta de Catalunya.

Aquestes dades ens aporten una visió important que ens permetrà orientar les actuacions de l’ATC i concentrar els esforços de forma més eficaç i eficient en la lluita contra un problema tan greu com és el frau fiscal. De manera orientativa i d’acord amb les conclusions de l’estudi, la recaptació podria augmentar fins al 36% si aconseguim erradicar el frau fiscal a Catalunya. O el que és el mateix, actualment estem perdent 1 de cada 4 euros que s’haurien de recaptar.  

Així doncs, esdevé fonamental que continuem treballant i col·laborant per buscar les millors solucions i lluitar junts contra aquest gran problema per tal d’aconseguir un sistema fiscal més just per a tots, lliure de frau, evasió i elusió fiscal.