El simulador permet obtenir el valor per a la transmissió dels vehicles següents: turismes, ciclomotors, motocicletes i tot terrenys.

Les dades s'extreuen de l'Ordre en què anualment el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques fa públics els preus de venda aplicables en la gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre successions i donacions.

Altres tipus de vehicles
Per conèixer el valor d'altres tipus de vehicles (vehicle comercial, caravana, autocaravana, quadricicle, bugui, quad, moto aquàtica i zòdiac) podeu consultar les taules de valors que publica l'Agència Tributària de Catalunya: Valors per a la transmissió de vehicles.