Aquest simulador d’ajornaments i fraccionaments fa els càlculs a partir del tipus d'interès vigent actualment. Cal tenir en compte que aquest tipus pot variar més endavant.

El simulador calcula ajornaments i fraccionaments tant en període voluntari de pagament com en període executiu.