La taxa fiscal grava l’autorització, celebració o organització de rifes, tómboles i combinacions aleatòries, llevat que estiguin subjectes a l’impost sobre les activitats del joc, establert a la Llei 11/2011, de regulació del joc que és el que grava les activitats de joc d’àmbit estatal.

Són subjectes passius els organitzadors de rifes i tómboles i les empreses que entre les seves activitats incloguin desenvolupar combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries.

En les rifes, tómboles i combinacions aleatòries la taxa es merita en el moment de concessió de l’autorització corresponent. A falta d’autorització, la taxa es merita quan es duu a terme la rifa, la tómbola o la combinació aleatòria, sens perjudici de les responsabilitats que puguin ésser exigides per aplicació de la normativa corresponent.

En el cas de les combinacions aleatòries a què fa referència la disposició addicional primera de la Llei de l’Estat 25/2009, del 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i llur exercici, la taxa es merita quan se n’inicia la celebració o organització.