La taxa fiscal grava l’autorització, celebració o organització de jocs a través de màquines recreatives i d’atzar.

Són subjectes passius les empreses que operin amb màquines recreatives i d’atzar.