La taxa fiscal grava l'autorització, celebració o organització del joc en casinos, llevat que estiguin subjectes a l'impost sobre les activitats del joc, establert a la Llei 11/2011, de regulació del joc, que és el que grava les activitats de joc d'àmbit estatal.

Són subjectes passius les empreses que organitzen la celebració de jocs en casinos. La taxa es merita en el moment de l'autorització i, si aquesta no hi és, en el moment de la celebració o l'organització del joc.

  • Declarar la taxa