La taxa fiscal grava l'autorització, celebració o organització del joc del bingo, llevat que estiguin subjectes a l'impost sobre les activitats del joc, establert a la Llei 11/2011, de regulació sobre del joc, que és el que grava les activitats de joc d'àmbit estatal.

Són subjectes passius les empreses que organitzen la celebració del joc del bingo.

La taxa es merita en el moment del subministrament dels cartrons a l'entitat titular de l'autorització administrativa corresponent o a l'empresa de serveis gestora del joc del bingo.