La taxa fiscal grava l'autorització, celebració o organització d'apostes, llevat que estiguin subjectes a l'impost sobre les activitats del joc, establert a la Llei 11/2011, de regulació del joc, que és el que grava les activitats de joc d'àmbit estatal.

Són subjectes passius les empreses que organitzin la celebració d'apostes.

En les apostes, la taxa es merita en el moment en què se n’inicia la celebració o organització. Això no obstant, si l’autorització permet el desenvolupament del joc de manera continuada en el temps, el primer any la meritació coincideix amb la data de l’autorització, i els anys subsegüents amb l’1 de gener de cada any natural. En aquests casos, els subjectes passius han d’autoliquidar de manera acumulada les operacions dutes a terme durant el període a què es refereix l’autoliquidació corresponent establerta per reglament.