Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Transmissions patrimonials oneroses.

L'arrendament de finques urbanes també està subjecte a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (transmissió patrimonial onerosa). La base imposable està composta per l’import total del lloguer o arrendament de la finca urbana, sobre la qual cal aplicar el tipus de gravamen vigent, que és del 0,5%. S’autoliquida amb el model 600 (tarifa AUR).
Correspon al llogater o inquilí liquidar l’impost.

Atenció: hi ha una exempció aplicable als arrendaments d’habitatges per a ús estable i permanent (als quals fa referència l’article 2 de la Llei d’arrendaments urbans) subscrits a partir del 19 de desembre de 2018. Codi d’exempció:
- Per a contractes signats a partir de l’1 de gener de 2019: 145 (programa d'ajuda 2019)
- Per a contractes signats entre el 19 i el 31 de desembre de 2018: 250

  • Termini

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament