Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Transmissions patrimonials oneroses.

La constitució d’una concessió administrativa està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (transmissió patrimonial onerosa). S’autoliquida amb el model 600. El subjecte passiu és el concessionari o beneficiari de l’autorització o contracte administratiu. El tipus impositiu és del 4%.

Són exemples de concessió administrativa l’explotació del bar d’un centre cívic o l’ocupació de l’espai públic per a ús privat.

  • Regles de determinació de la base imposable

  • Termini