Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Transmissions patrimonials oneroses.

La compravenda d’un vehicle usat està subjecta a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s'autoliquida amb el model 620.

No obstant això, no hi ha obligació de presentar l'autoliquidació de l'impost en els supòsits següents:

a) Transmissió de ciclomotors.

b) Transmissió de vehicles de deu anys d'antiguitat o més, sempre que no es tracti d'un vehicle històric i que el seu valor, determinat d'acord amb el que disposa l'ordre per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l'impost, sigui inferior a 40.000 euros.

El subjecte passiu de l'impost, obligat al seu pagament, és la persona que adquireix el mitjà de transport, i la base imposable es correspon amb el valor real d'aquest, si bé, a aquest efecte el Ministeri d’Economia i Hisenda publica cada any una ordre ministerial de valoració d’aquests mitjans de transport.

  • Termini

  • Documentació

  • Operacions subjectes, exemptes i no subjectes