Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Transmissions patrimonials oneroses.

Les persones que adquireixin béns i drets per compra (sempre que el venedor no sigui empresari en exercici de la seva activitat) han de tributar per l'impost sobre transmissions patrimonials.

L'impost s'autoliquida amb el model 600.

La base imposable està composta pel valor real del bé adquirit, sobre la qual cal calcular el tipus mitjà que resulta d'aplicar la tarifa vigent (vegeu taula), excepte en casos en què s'apliqui els tipus reduïts de l'impost. En tot cas, si el valor real de l'immoble no supera 1.000.000 €, el tipus impositiu és del 10%.

Valor total de l'immoble
Des de (euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta valor fins a
(euros)

Tipus aplicable (%)

0,00

0,00

1.000.000,00

10

1.000.000,00

100.000,00

En endavant

11

 

  • Termini

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament