Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Transmissions patrimonials oneroses.

Operacions com les relacionades amb les concessions administratives, valors o accions, o la constitució de drets reals, estan subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat de transmissions patrimonials oneroses i s'autoliquiden amb el model 600.  Podeu consultar-ne el detall a la guia pràctica de l'impost.

  • Termini

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament