Hi ha una gran varietat d'operacions subjectes a l’impost en concepte de transmissions patrimonials oneroses. Totes es realitzen entre persones vives, llevat que es trobin subjectes i exemptes de l’impost sobre el valor afegit. Al requadre destacat podeu consultar més informació sobre l'impost.

  • Compravenda de béns immobles

  • Lloguer d’un habitatge

  • Compravenda d’un vehicle usat

  • Préstec a un familiar

  • Concessió administrativa

  • Declarar altres transmissions patrimonials oneroses