Aquesta és la pàgina per iniciar la tramitació i consultar informació relacionada (amb informació detallada sobre la tramitació de l'autoliquidació, accés a la tramitació telemàtica...). Per a informació de detall i explicativa sobre el tribut, consulteu la pàgina Operacions societàries.

Les operacions societàries, subjectes a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, s'autoliquiden mitjançant el model 600.

  • Termini

  • Documentació

  • Ajornar o fraccionar el pagament