Als efectes de l'impost tenen la consideració de societats les persones jurídiques que tenen fins lucratius i les comunitats de béns que duen a terme activitats empresarials, també els contractes de compte en participació i la copropietat de vaixell.

Consulteu quines són les operacions subjectes, exemptes i no subjectes.

És subjecte passiu de l’impost i està obligat al seu pagament:
- La societat, en el cas de constitució, augment de capital, aportació i trasllat.
- Els socis, en el cas de disminució i de dissolució de la societat.

La meritació de l'impost es produeix el dia que es formalitza l'acte subjecte a l'impost.

  • Declarar operacions societàries