Queden subjectes a l’impost en concepte d’actes jurídics documentats els documents següents:

- Els documents notarials (p. ex., les primeres còpies d’escriptures públiques i actes notarials) quan tinguin per objecte una quantitat o cosa avaluable econòmicament, siguin susceptibles d’inscripció en un registre públic i l’operació no estigui subjecta a les altres modalitats de l’impost ni a l’impost sobre successions i donacions.

- Els documents mercantils (p. ex., les lletres de canvi i documents amb funció de gir). Aquests documents tenen uns models d'autoliquidació específics.

- Els documents administratius i judicials (p.ex. les anotacions preventives d’embargament i la transmissió i rehabilitació de títols nobiliaris).

És subjecte passiu de l’impost i està obligat al seu pagament la persona que adquireix el bé o dret o, si no n’hi ha, la persona que insta o sol·licita el document o en interès de la qual s’expedeix. Quan es tracta d'escriptures de constitució de préstec amb garantia hipotecària formalitzades a partir del 10/11/2018, el subjecte passiu és el prestador. Per a les formalitzades fins al 9/11/2018 es considera subjecte passiu a la persona prestatària (qui rep els diners).

La base imposable de l’impost és, com a regla general, el valor declarat, sens perjudici de la comprovació administrativa. En el cas d’operacions específiques, es pot consultar la guia pràctica de l’impost.