Les entitats que tenen per finalitat el foment de la llengües catalana i occitana, el foment de la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics, i les fundacions i associacions que figuren en el cens d'entitats ambientals vinculades a l'ecologia i a la protecció i millora del medi ambient, han de comunicar les dades de les persones donants i les quantitats donades a l'Agència Tributària de Catalunya, amb l'objectiu de reflectir, en l'esborrany de l'impost sobre la renda de les persones físiques dels donants, la deducció corresponent a l'import de les donacions.  

AVÍS

Tal com estableix l’ORDRE VEH/192/2018, de 13 de novembre, per la qual s'aprova el model 993 de la declaració informativa relativa a deduccions autonòmiques en l'impost sobre la renda de les persones físiques, el fitxer amb les dades referides a l’exercici 2018 s'ha de presentar telemàticament, a través de la funcionalidad habilitada. 

L'accés a aquesta funcionalitat requereix identificació digital, com pot ser idCAT Mòbil o altres certificats digitals admesos per l'AOC. Més informació: Identificació digital

Termini de presentació: de l'1 al 21 de gener de 2019.
Contacte amb l'Agència Tributària de Catalunya: model993@atc.cat