Amb relació a les activitats de producció termonuclear i d’emissió rutinària d’elements radiotòxics, i durant el període impositiu, els subjectes passius han d’efectuar pagaments fraccionats en concepte de pagaments a compte, referits a trimestres naturals, en els primers vint dies naturals dels mesos d’abril, juliol i octubre de cada any natural.

L’import dels pagaments fraccionats equival a la suma de les quotes resultants de l’aplicació del valor de les magnituds de les bases imposables respectives i tipus de gravamen corresponents per cadascuna de les activitats durant el trimestre natural respectiu.

 Els pagaments fraccionats efectuats durant el període impositiu s’han de deduir de la quota tributària resultant de l’autoliquidació.

Per a l'autoliquidació telemàtica, cal utilitzar el model 970.