El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió dels preceptes impugnats per part del Govern espanyol contra aquest impost (24.11.2015)

És un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, de naturalesa finalista, l'objectiu del qual és dotar els fons per al foment de la indústria audiovisual de Catalunya i el de foment per a la difusió cultural digital, amb la finalitat de finançar les actuacions i les mesures a què estan destinats aquests fons.

És subjecte passiu de l’impost, a títol de contribuent, la persona física o jurídica o les entitats sense personalitat jurídica a què fa referència l’article 35.4 de la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, general tributària, que té contractat el servei que constitueix el fet imposable.

És subjecte passiu de l’impost, a títol de substitut del contribuent, la persona física o jurídica prestadora del servei que constitueix el fet imposable. El substitut no pot exigir al contribuent l’import de les obligacions tributàries satisfetes, d'acord amb el que estableix l’article 36.3. de la Llei de l’Estat 58/2003.

El període impositiu de l’impost coincideix amb el mes natural. L’impost es merita periòdicament el primer dia de cada mes natural. No obstant això, si l’alta d’un usuari al servei es produeix un dia diferent del primer dia del mes natural, i aquesta alta no deriva d'un canvi entre els diferents operadors del servei, l’impost merita el dia en què es produeix la contractació del servei.

  • Declarar l'impost