Són subjectes passius de l’impost les persones físiques.

1. Amb caràcter general, tributen per obligació personal les persones físiques que tenen la residència habitual al territori espanyol, que han de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què siguin titulars a 31 de desembre, independentment del lloc on estiguin situats els béns o es puguin exercir els drets, deduint-ne les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que disminueixin el valor dels béns i els drets respectius, com també els deutes i les obligacions personals de què hagi de respondre el declarant.

2. Tributen per obligació real les persones que no tenen la residència habitual al territori espanyol i són titulars de béns o drets que estan situats, es poden exercir o s’han de complir al territori espanyol  a 31 de desembre, deduint-ne les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que afectin aquests béns o drets, com també els deutes per capitals que s'hi han invertit.